ระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการ
ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

    เกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน ระหว่าง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Digital Platform เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งรวมถึงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยทำให้ Platform นี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนในการวางแผนพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน