Smart EIA Management System

    การพัฒนา Smart EIA Management System เกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน ระหว่างสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยทำให้ Platform นี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ และนักลงทุนในการวางแผนพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน